ඔබේ වැඩට අපෙන් නැකැත්  ඉදිරි දිනවල ශාස්ත‍්‍රාණුකූල ශූභ නැකැත් !

සිඟිත්තියගේ කණ විදීමට (- දිනය සහ වේලාව;- කී‍්‍ර(ව(2022  ඔක්තෝම්බර්  මස 31  වැනි සදුදා දින කණවිදීම උදෙසා ප‍්‍රශස්ථ නැකතක් ඇත.                    

Read more

අකුරු කියවීමට හෙවත් විද්‍යාරම්භයට සුබ නැකත !

අපගේ මෙම හිරුමඞල වෙබ් අඩවියට පිවිස  අප සපයන සේවාවෙන් නිසි පලප්‍ර යෝජන ගන්නා බුද්ධිමත් හිතාදර පාඨකයිනි ! ඔබගේ වටිනා කාලය

Read more

නිවාස හෝ ව්‍යාපාරිකස්ථාන වලට මුල්ගල් තැබීමට සුබ නැකත!

අපගේ මෙම හිරුමඞල වෙබ් අඩවියට පිවිසෙමින්  අප සපයන සේවාවෙන් නිසි පලප්‍ර යෝජන ගන්නා බුද්ධිමත් හිතාදර පාඨකයිනි ! ඔබගේ වටිනා කාලය

Read more

නව නිවාස වලට පිවිසීම උදෙසා සුබ නැකත !

අපගේ මෙම හිරුමඞල වෙබ් අඩවියට පිවිස  අප සපයන සේවාවෙන් නිසි පලප්‍ර යෝජන ගන්නා බුද්ධිමත් හිතාදර පාඨකයිනි ! ඔබගේ වටිනා කාලය

Read more

විවාහ මංගල්‍යය උදෙසා සුබ නැකත !

අපගේ මෙම හිරුමඞල වෙබ් අඩවියට පිවිසෙමින්  අප සපයන සේවාවෙන් නිසි පලප්‍ර යෝජන ගන්නා බුද්ධිමත් හිතාදර පාඨකයිනි ! ඔබගේ වටිනා කාලය

Read more

ඔබට ප්‍රයෝජනවත් ඉදිරි දිනවල ඇති ප්‍රතිපලදායි සුබම ශූභ නැකැත් !

1)  සිඟිති දියණියගේ කණ විදීමට :-   දිනය :-                          ක‍්‍රිස්තු වර්ෂ 2021 ක් වූ නොවැම්බර්  මස 15 වන   

Read more

ඔබට ප්‍රයෝජනවත් ඉදිරි දිනවල ඇති ප්‍රතිපලදායි සුබම ශූභ නැකැත් !

1)  සිඟිති දියණියගේ කණ විදීමට :-   දිනය :-                          ක‍්‍රිස්තු වර්ෂ 2021 ක් වූ අගෝස්තු  මස 04  වන   

Read more

ඔබේ වැඩවලට ගතහැකි ඉදිරි දිනවල ඇති සුබම ශූභ නැකැත් !

1)      සිඟිති දියණියගේ කණ විදීමට (–   දිනය :-                          ක‍්‍රිස්තු වර්ෂ 2021 ක් වූ ජූලි  මස 16  වන   

Read more