ඊයේත් ඔබ ගත් ලොතරැයියට වාසනාව හිමිවී ඇතිදැයි මෙතනින් බලන්න.

ඊයේ දින ලොතරැයි ප්‍රතිඵල ( 2022 නොවැම්බර් මස 13 වන ඉරිදා )

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය

🟢 මහජන සම්පත (Mahajana Sampatha) – E 9 8 4 3 6 6  * වාරය – 4938                      ⭐ සුපිරි ත්‍යාග – රු. 43,700,188.00     
🟢 ගොවිසෙත (Govisetha) – W 13 22 60 75 * වාරය – 3180   ⭐ සුපිරි ත්‍යාග – රු. රු. 60,067,281.20  
🟢 ජාතික සම්පත (Jathika Sampatha) – මකර 5 9 7 6 2 9  * වාරය – 1393  ⭐ සුපිරි ත්‍යාග – රු. 10,679,274.80    
🟢 මෙගා පවර් (Mega Power) – G 04 25 41 54 78 * වාරය – 1286   ⭐ සුපිරි ත්‍යාග – රු. 280,355,046.00     
🟢 ධන නිධානය (Dhana Nidhanaya) – O 10 27 41 58 * වාරය – 0968  ⭐ සුපිරි ත්‍යාග – රු. 132,932,622.00            
🟢 හඳහන (Hadahana) – තුලා 04 22 30 61 * වාරය – 0247                     ⭐සුපිරි ත්‍යාග – රු. 2,851,903.40  

  සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

🟢 අද කෝටිපති (Ada Kotipathi) – P 07 60 66 67  * වාරය – 1739                       ⭐ ඊලඟ ජයමල්ල – Rs.64,957,970.40    
🟢 ලග්න වාසනාව (Lagna Wasanawa) – මේෂ 04 07 31 47  * වාරය – 3625                  ⭐ ඊලඟ ජයමල්ල – Rs.4,919,332.00     
🟢 සුපර් බෝල් (Super Ball) – D 14 31 43 77 * වාරය – 1913  ⭐ ඊලඟ ජයමල්ල – Rs.82,229,630.40   
🟢 ශනිදා (Shanida Wasanawa) – Z 14 34 49 58 * වාරය – 4074             ⭐ ඊලඟ ජයමල්ල – Rs.83,740,721.10       
🟢 කප්රුක (Kapruka) – X 02 07 32 47 35 * වාරය – 1089   ⭐ ඊලඟ ජයමල්ල – Rs.276,984,035.80       
🟢 සසිරි (Sasiri) – 02 45 48 * වාරය – 248  ⭐ ඊලඟ ජයමල්ල – Rs.100,000.00   
 

උපුටා ගැනීමකි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *