ඊයේත් ඔබ ගත් ලොතරැයියට වාසනාව හිමිවී ඇතිදැයි මෙතනින් බලන්න.

ඊයේ දින ලොතරැයි ප්‍රතිඵල ( 2022 නොවැම්බර් මස 04 වන සිකුරාදා )

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය

🟢 මහජන සම්පත (Mahajana Sampatha) – D 7 4 6 3 2 1  ⭐ සුපිරි ත්‍යාග – රු. 38,568,480.00   * වාරය – 4929                  
🟢 ගොවිසෙත (Govisetha) – Z 28 35 61 79    ⭐ සුපිරි ත්‍යාග – රු. 61,900,985.60    * වාරය – 3171                    
🟢 ජාතික සම්පත (Jathika Sampatha) – මීන 2 6 1 4 3 1 ⭐ සුපිරි ත්‍යාග – රු. 10,357,025.60  * වාරය – 1384                  
🟢 මෙගා පවර් (Mega Power) – S 15 13 17 63 71  ⭐ සුපිරි ත්‍යාග – රු. 279,490,538.00   * වාරය – 1277                
🟢 ධන නිධානය (Dhana Nidhanaya) – Q 1 8 10 77    ⭐ සුපිරි ත්‍යාග – රු. 131,627,068.40        * වාරය – 0959                 
🟢 හඳහන (Hadahana) – මිථුන 5 7 29 47 ⭐සුපිරි ත්‍යාග – රු. 2,575,454.00  * වාරය – 0238                 

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

🟢 අද කෝටිපති (Ada Kotipathi) – J   06   07   14   25  ⭐ ඊලඟ ජයමල්ල – Rs.64,164,949.40   * වාරය – 1730                    
🟢 ලග්න වාසනාව (Lagna Wasanawa) – තුලා 01    33    41    42    ⭐ ඊලඟ ජයමල්ල – Rs.3,499,752.40* වාරය – 3616              
🟢 සුපර් බෝල් (Super Ball) – F    02    05    18    75   ⭐ ඊලඟ ජයමල්ල – Rs.81,035,076.80    * වාරය – 1904               
🟢 ශනිදා (Shanida Wasanawa) – R   21    24  28  43   ⭐ ඊලඟ ජයමල්ල – Rs.82,634,205.00      * වාරය – 4065        
🟢 කප්රුක (Kapruka) – S   16    25    53   69  11   ⭐ ඊලඟ ජයමල්ල – Rs.274,739,351.80   * වාරය – 1080       
🟢සසිරි (Sasiri) – 13  16  43    ⭐ ඊලඟ ජයමල්ල – Rs.100,000.00  * වාරය – 244   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *