අදත් කෝටි 27ක – 26ක සහ ලක්ෂ ගණනක ජයමලු!

කෝටි 27ක සහ 26ක සහ ලක්ෂ ගණනක ජයමලු ඇතුළු සුපිරි තෑගී රැසක් ඊයේ මේ ආකාරයට බෙදී ගියා. ඒ ජයග්‍රාහකයන් අතරට යන්න ඔබත් උත්සහ කරන්න. එක පාරක් නොව යළි යළිත් උත්සහ කරන්න.

ඊයේ දින ලොතරැයි ප්‍රතිඵල ( 2022 නොවැම්බර් මස 02 වන බදාදා )

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය

🟢 මහජන සම්පත (Mahajana Sampatha) – U 6 6 5 0 1 6  ⭐ සුපිරි ත්‍යාග – රු. 37,387,753.00   * වාරය – 4927                
🟢 ගොවිසෙත (Govisetha) – J 02 20 39 47  ⭐ සුපිරි ත්‍යාග – රු. 61,407,001.20  * වාරය – 3169                  
🟢 ජාතික සම්පත (Jathika Sampatha) – කන්‍යා 1 1 2 3 8 4  ⭐ සුපිරි ත්‍යාග – රු. 10,239,400.00   * වාරය – 1382                
🟢 මෙගා පවර් (Mega Power) – K 01 32 44 51 62 ⭐ සුපිරි ත්‍යාග – රු. 279,177,186.00   * වාරය – 1275              
🟢 ධන නිධානය (Dhana Nidhanaya) – X 06 30 65 81  ⭐ සුපිරි ත්‍යාග – රු. 131,627,068.40      * වාරය – 0957               
🟢 හඳහන (Hadahana) – මීන 04 25 27 58  ⭐සුපිරි ත්‍යාග – රු. 2,500,000.00   * වාරය – 0236               

 සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

🟢 අද කෝටිපති (Ada Kotipathi) – D 47 49 53 69 ⭐ ඊලඟ ජයමල්ල – Rs.63,972,283.60  * වාරය – 1728                  
🟢 ලග්න වාසනාව (Lagna Wasanawa) – මීන 16 33 34 50   ⭐ ඊලඟ ජයමල්ල – Rs.3,155,972.80    * වාරය – 3614            
🟢 සුපර් බෝල් (Super Ball) – Z 03 25 32 52 ⭐ ඊලඟ ජයමල්ල – Rs.80,745,818.80  * වාරය – 1902             
🟢 ශනිදා (Shanida Wasanawa) – K 15 22 41 48    ⭐ ඊලඟ ජයමල්ල – Rs.82,365,353.40    * වාරය – 4063      
🟢 කප්රුක (Kapruka) – B 13 18 50 56 27   ⭐ ඊලඟ ජයමල්ල – Rs.274,195,097.80  * වාරය – 1078        
🟢ජයෝදා (Jayoda) – J 25 39 41 62   ⭐ ඊලඟ ජයමල්ල – Rs.36,781,044.00 * වාරය – 1867       

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *